SERVICES

การให้บริการด้านการศึกษา

• การเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาแต่ละท่าน ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน
• ช่วยแนะนำในการวางแผน และจัดเส้นทางการศึกษา
• ดำเนินการขอวีซ่าสำหรับนักเรียน นักศึกษา
• จัดหาที่อยู่อาศัยระหว่างการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เช่น การพักอาศักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Homestay) การจัดหาห้องพักหรือบ้านเช่าใกล้สถาบันการศึกษา หรือการพักอาศัยในสถาบันการศึกษาโดยตรง
• บริการจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
• InterEd มีบริษัท ตัวแทนอยู่ที่ Melbourne คอยอำนวยความสะดวกเมื่อเดินทางถึง Airport-pick up จัดหาที่พัก ห้องเช่าใกล้กับสถาบันการศึกษา แนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการศึกษา