STUDY IN AUSTRALIA

หลักสูตรการศึกษาในออสเตรเลีย (แนะแนวและสมัคร)

• สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
• โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
• หลักสูตร Foundation/Bridging Programs
• วิทยาลัยอาชีวศึกษา (TAFE)
• มหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก